the Way Sensing GO


description

sorry no english yet.

credit

Production: 4nchor5 la6
Concept & Workshop: Daito Manabe, Motoi Ishiashi, Kanta Horio, Tomoaki Yanagisawa
Workshop Participants : Akihiko Tomokane, Jyunichi Ooguro, Haruko Ogita, Hitomi Tada, Risa Suzuki